Du har kommit till ett av bygdens gamla centrum. För 100 år sedan sjöd platsen av liv och rörelse. Här fanns då både kvarn, mejeri och garveri. Hästskjutsar kom körande från bygden runtomkring med säd som skulle malas vid kvarnen, mjölkskjutsar kom varje dag året om med mjölk till mejeriet och hos garvaren lämnades och hämtades skinn.

Gården Holmsqvarn är känd sedan medeltiden och låg fortfarande på 1600-talet på en holme i ån.

Kvarnar: skvaltkvarnar synes ha funnits här i alla kända tider. 1812 byggdes här en kvarn med två par stenar som drevs av vattenhjul. Den nuvarande kvarnen byggdes 1860 och fick sitt nuv. utförande vid ombyggnad 1938. Den var i drift till fram emot 1980.

Mejeriet, som var ett av bygdens första, inrättades i en sidobyggnad till kvarnen 1885. Det drevs först privat, sedan som föreningsmejeri fram till 1912, då två nybyggda moderna mejerier i bygden tog över.

Garveri: redan på 1700-talet fanns garveri här. Nuvarande garveri-byggnaden uppfördes 1860 verksamheten var igång till 1942. Siste garvare var Theodor Petersson. Hans arvingar skänkte garveriet med alla inventarier till Södermöre hembygdsförening. Holmskvarns garveri anses idag vara södra Kalmar läns bäst bevarade garveri.

Idag är detta en plats där stillhet råder. Allt är nedlagt, dammen har rasat – men minnena finns kvar!

Välkommen till Holmskvarn! Du har kommit till ett av bygdens gamla centrum. För 100 år sedan sjöd platsen av liv och rörelse. Här fanns då både kvarn, mejeri och garveri. Hästskjutsar kom körande från bygden runtomkring med säd som skulle malas vid kvarnen, mjölkskjutsar kom varje dag året om med mjölk till mejeriet och hos garvaren lämnades och hämtades skinn.

Gården Holmsqvarn är känd sedan medeltiden. Den tillhörde då den rika Trollesläkten på Bergkvaragodset vid Växjö. På 1600-talet ägdes den av grevarna Oxenstierna och låg då fortfarande på en holme i ån. Vid århundradets slut var den boplats för kaptenen Johan Anckarfeldt, senare kronofogden Hans Botin. Kring 1800 innehades den av häradshövding Gustaf von Brinkman, senare landshövding i Blekinge. Från 1818 har gården ägts av bönder.

Kvarnar: skvaltkvarnar synes ha funnits här i alla kända tider. 1812 byggdes här en kvarn med två par stenar som drevs av vattenhjul. Den nuvarande kvarnen byggdes 1860 och fick sitt nuv. utförande vid ombyggnad 1938. Den var en av bygdens verkligt stora kvarnar och var i drift till fram emot 1980.

Mejeriet: I gamla tider gjorde bönderna ost och smör hemma, men i början av 1880-talet hade några börjat köra sin mjölk till Wärnanäs mejeri. När de blev fler inrättades 1885 i en sidobyggnad till kvarnen här ett mejeri. Det drevs först privat, 1891-1896 som Holmskvarns Andelsmejeri, 1896-1904 Holmskvarns mejeriförening, 1904-1912 Holmskvarns Nya mejeri-förening. Det nedlades 1912 sedan två nya moderna mejerier uppförts i bygden.

Garveri: redan på 1700-talet fanns garveri här. Nuvarande garveri¬byggnaden uppfördes 1860. Här garvades hudar under långvariga processer. I trädgården fanns 30-talet kar där hudarna låg i olika lut. För tillverkning av sulläder inköptes hudar som kom från Sydamerika. De blöttes upp genom att läggas ut i ån. Mellan åren 1892 och 1936 legogarvades här dessutom 13.390 skinn åt bygdens folk. Verksamheten var igång till 1942. Siste garvare var Theodor Petersson. Hans arvingar skänkte garveriet med alla inventarier till Södermöre hembygdsförening. Holmskvarns garveri anses idag vara södra Kalmar läns bäst bevarade garveri.

Idag är detta en plats där stillhet råder. Allt är nedlagt, dammen har rasat, gården är såld – men minnena finns kvar!