Mortorps kyrka byggdes sannolikt i mitten på 1200-talet. Den är samtida med övriga medeltidskyrkor (14st ), som finns/fanns (endast nio återstår) längs Kalmarkusten. Dendrodateringar i flera av kyrkorna styrker byggnadstiden,1200-talet. Hossmo kyrka byggdes dock redan på 1100-talet.

Troligen var den romanska kyrkan i Mortorp ursprungligen en privatkyrka tillhörande en närliggande huvudgård. Placeringen invid den viktiga transportleden, Hagbyån och inte så långt bort från Helga Kors källa och S:t Sigfrids källa (båda inom sockengränsen) är strategisk.

Någon genomgripande arkeologisk undersökning av kyrkan har aldrig gjorts, så man vet inte så mycket om kyrkans tidigare historia. Antikvarisk expertis har dock konstaterat att kyrkans långhus och det rakslutande koret är samtida och medeltida. Det igenmurade korfönstret i öster har tydliga romanska drag och korets väggnischer har medeltida prägel.

Det finns en del historiskt materiel, som styrker kyrkans ålder. Från 1400-talet är det frejdiga konsekrationskorset, som upptäcktes i samband med restaureringsarbeten 1988 och likaledes från 1400-talet är dendrodateringen av kyrkans tiondebod (numera bårhus). Bjälklaget i bårhuset är avverkat mellan 1464 och 1470. Med största sannolikhet är kyrkan äldre än tiondeboden. Till det skall läggas den förnämliga altartavlan föreställande Kristi korsfästelse. Kristusfiguren på korset är en skulptur medan de övriga figurerna (19 st), samlade vid korstes fot, är i relief. Tavlans historia är höljd i dunkel, men de skulpterade figurerna är tveklöst medeltida och kan mycket väl ha funnits i kyrkan redan då.

En lilja, 20 cm stor och uthuggen ur ett granitblock i ytterväggen några meter upp på korets södra gavel är kyrkans äldsta utsmyckning och samtida med kyrkan.

Varför en lilja? Det finns olika tolkningsalternativ. Liljan är en allmänt vedertagen symbol för Jungfru Maria. Kyrkan kanske ursprungligen var helgad åt Jungfru Maria? Liljan kan också vara ett tecken på, att kyrkan en gång byggdes med hjälp av cisternisiensermunkar. Munkorden har (franska) liljor i sin vapensköld. Cisternienserorden var den dominerande munkorden i Sverige på tidigt 1200-tal och byggde åtskilliga kloster och kyrkor i det medeltida Sverige. Kyrkans placering geografiskt, kan, förutom av rent demografiska skäl, även ha religiös motivering. Ett jordfast flyttblock strax norr om kyrkan har ett tjugotal ”älvkvarnar” och en domarring finns ytterligare några 100-tals meter längre bort från kyrkan. Det vittnar om, att detta är en plats som varit befolkad sedan långt tillbaka och varit en religiös kultplats innan kristendomens införande till Sverige. Dåtida missionsstrategi var att anknyta till tidigare kultplatser, när kristendomen introducerades i Norden.

Kyrkans nuvarande inredning är huvudsakligen 1700-tal. Bänkindelningen med de vackra originella bänkdörrarna är dock från 1600-talet. Altaruppsatsen, (förutom relieffigurerna på altartavlan), och predikstolen i rokokostil är från sent 1700-tal. 1800-talet är representerat av orgelläktare med målningar på bröstningen och orgelfasad.

Från 1700-talet är klockstapeln med sina två kyrkklockor.

Kyrkan idag

Mer om kyrkan och dess inventarier finns i en broschyr på bokbordet i Mortorps kyrka samt på www.sodermore.se.